ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach, boli do 24.05.2018 spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.

Od 25.05.2018 sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Čo to pre vás a vaše osobné údaje v skratke a zrozumiteľne znamená?

Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

Aké údaje teda uchovávame?

Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o Váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.

Cookies

Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na
základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu
používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Bez
cookies by sme nevedeli, čo sa vám páči, a nedokázali by sme vo svete internetu flexibilne
vyhovieť vašim požiadavkám.

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Existujú a aj my využívame viacero druhov cookies - tie, ktoré si vyžaduje technické fungovanie webovej stránky ako aj tie, ktoré vás teoreticky môžu identifikovať a ktoré právna prax označuje za osobný údaj. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači vzhľadom na skutočnosť, že v niektorých prípadoch ide tiež o váš osobný údaj.

Na základe vašich preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu si vás delíme do záujmových skupín. Právnici to nazývajú profilovanie zákazníkov. Pre vás to má tú výhodu, že vám prídu e-maily s obdobným obsahom, o ktorý ste už prejavili záujem. V kocke, na základe tohto systému vás nezaťažujeme informáciami, ktoré sú mimo okruhu vašich záujmov.

Proti profilovaniu môžete podať námietku na e-mail: info@agamagolf.sk a v lehote max. 1 mesiaca od doručenia námietky sa s ňou vysporiadame. Garantujeme, že tak urobíme skôr ako pred koncom lehoty. Profilovanie a segmentácia do zákazníckych skupín sa uskutočňuje hlavne vo vašom záujme, aby ste od nás dostávali relevantné informácie.

Ďalšie osobné údaje

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: kontaktné alebo registračné formuláre, objednávkové formuláre, online prihlášky, testy, video zdarma, prístup do webinára a pod. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: e-mailová adresa, meno, adresa, mobil. Vaše osobné údaje sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách, a to len v nevyhnutnom rozsahu.

Čo to je spracúvanie osobných údajov?

Pod právnickým pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú
operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Jednoducho povedané, ide o zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu. Je toho skutočne veľa, ale len na základe vami poskytnutých údajov vám vieme poskytnúť služby a produkty, ktoré vám konkrétne zlepšia život.

Na čo tieto informácie o vás používame? A na akom právnom základe?

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je obchodná spoločnosť AGAMA
PLUS spol. s r.o., IČO: 36 317 489, sídlo: Dolný val 70, 010 01 Žilina, Slovenská republika,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vo vložke číslo 64337/L.

K zberu osobných údajov dochádza na nasledovných webových stránkach: agamagolf.sk

Na jednotlivých webových stránkach fungujú rozličné predajné mechanizmy produktov (v online a offline podobe), ktoré pre lepšie porozumenie na účely zberu osobných údajov môžeme rozdeliť do nasledujúcich skupín: 

Osobné údaje zadávané vo formulári Prihláška (online) na webových stránkach agamagolf.sk:

meno, priezvisko, adresa, psč potrebné na úspešnú registráciu Prihlášky do golfového klubu pre Vás - právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať Vám ako budúcemu zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;

e-mail - komunikácia so zákazníkom o vybavení Prihlášky, doručenie potvrdenia o akceptácií
Prihlášky a vzniku členstva v Golfovom klube Agama, doručenie dodatočných informácií k jeho
Prihláške od dodávateľa, prevádzkovateľa = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;

e-mail - doručovanie marketingových informácií týkajúcich sa golfu a organizovaných podujatí, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa, o aké mal návštevník webovej stránky záujem alebo už mu boli ako platiacemu zákazníkovi dodané, a naším záujmom je dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;

telefón - za účelom informovania o stave vybavenia prihlášky a VIP starostlivosti o zákazníka =
právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;

členstvo v inom golfovom klube, záväzky voči inému golfovému klubu, aktuálny HCP, u koho bol ukončený kurz – za účelom zaradenia do správnej skupiny na základe doterajších vedomostí, znalostí a zručností, právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;

Osobné údaje zadávané v Kontaktnom formulári na webovej stránke agamagolf.sk:

meno, e-mail - na účel zasielania a komunikovania odpovede na Vami položenú otázku alebo na Vašu požiadavku v oblasti, o ktorú ste prejavili záujem - na váš e-mail je zaslaná odpoveď alebo informácia k vašej požiadavke, prípadne Vám je táto komunikovaná telefonicky zavolaním na Váš mobil. Okrem toho dávate súhlas na doručovanie marketingových informácií o golfe a pripravovaných podujatiach. Právnym základom spracúvania osobných údajov je váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, štandardná doba spracovania Vašich osobných údajov je po dobu 5 rokov, po jej uplynutí si od Vás opätovne vyžiadame súhlas.

Osobné údaje zadávané v žiadosti o odber newslettera na webovej stránke agamagolf.sk:

meno, e-mail - doručovanie marketingových informácií, ktoré sú súčasťou newslettera, o ktoré ste prejavili záujem pri udelení vášho súhlasu. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel do odvolania vášho súhlasu, no max. po dobu 5 rokov.

Odporúčania na produkty na webových stránkach:

Vaše odporúčanie (referenciu) na naše produkty uverejňujeme len na základe vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím, ktorý nám udeľujete v odpovedi na samostatný e-mail, v ktorom vás o povolenie žiadame. Vašu fotografiu alebo video zverejňujeme len s vaším súhlasom a kedykoľvek, ak svoj súhlas odvoláte, vašu fotografiu, video a aj odporúčanie zo stránky stiahneme a vaše údaje zlikvidujeme. Zároveň vyhlasujeme, že citlivé údaje o vašej sexuálnej orientácii, zdravotnom stave, príslušnosti k rase či etniku neevidujeme a keby ste nám ho poskytli a to aj omylom, tak ho nezverejníme bez vášho výslovného súhlasu.

Komentáre na našich webových stránkach:

Ak komentujete na našej webovej stránke, stlačením tlačidla pridať komentár súhlasíte so
spracovaním vami uvedených osobných údajov v komentári (meno, priezvisko, e-mail, vaša stránka a obsah komentára), pričom zverejnené sú iba meno príp. aj priezvisko (ak ho zadáte) a obsah Vášho komentára. Vami zadané osobné údaje nepoužívame na iné účely. Svoj súhlas môžeš kedykoľvek odvolať.

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 5 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania (príp. do namietania oprávneného záujmu prevádzkovateľa) je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

Ste v bezpečí

Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov. S vylepšovaním technológií vylepšujeme aj tieto bezpečnostné systémy, využívame kontrolu prítomnosti vírusov, antivírusové programy a viacúrovňový Firewall.

Zároveň osoby - zamestnanci či sprostredkovatelia - ktoré prichádzajú do kontaktu s vašimi údajmi, sú náležite poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a komunikácia s nimi prebieha cez šifrovanú komunikáciu.

Naše webové stránky sú vybavené zabezpečeným protokolom https://; platba za produkty prebieha cez zabezpečené platobné brány a údaje o vás, ktoré u nás uchovávame, sú zabezpečené na serveroch heslom a šifrovaním. Informuje, že nie sme povinný a ani sme nevypracovali posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov v zmysle právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov a európskych štandardov, takto urobíme až keď nám táto povinnosť vznikne. Avšak aj bez tejto povinnosti pravidelne aktualizujeme záznamy o spracovateľských činnostiach.

V neposlednom rade, zoznamy našich zákazníkov v listinnej podobe sú odložené v uzamknutej
skrinke, v budove s bezpečnostným zámkom. Robíme všetko pre to, aby aj mimo počítačových
systémov boli vaše údaje v bezpečí.

Ak by náhodou boli naše systémy napadnuté hackerským útokom, či inak by bol náš systém
napadnutý a vznikla by čo i len hrozba úniku dát, budete do 72 hodín informovaní našou podporou o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budeme komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v SR - s Úradom na ochranu osobných údajov.

Vaše práva

Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú – máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva.

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je: AGAMA PLUS spol. s r.o.

Kontaktné osoby:

Mgr. Petra Dzuriková, e-mail: info@agamagolf.sk.

Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracúvame. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne
údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne. Ako dotknutá osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávnosti/neúplností.

Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov – t.j. po poskytnutí plnenia zo spotrebiteľskej
zmluvy a ukončení čerpania produktov cez prístupové heslá, máte „právo na zabudnutie“ = právo na vymazanie poskytnutých údajov. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho udelenie: buď kliknete na tlačidlo odhlásiť v e-mailovej kampani, alebo nám napíšete na kontaktný e-mail: info@agamagolf.sk.

V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme, máte právo namietať náš oprávnený záujem. Ak vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne. Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať.

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, a to v prípade ak, napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve vy na preukázanie, príp. obhajovanie vašich právnych nárokov (reklamácie, súdne spory – inak by došlo k výmazu údajov a nemohli by sme vám ich poskytnúť). Pri obmedzení spracúvania osobných údajov vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely.

Prevádzkovateľ vám na vašu žiadosť oznámi zmenu, opravu, resp. vymazanie vašich osobných údajov. Zároveň máte právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi, ktorého údaje nám písomne oznámite. Technicky zrealizovateľný je prenos e-mailovej adresy, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť účelov ich spracovávania (viď vyššie) vám z technických dôvodov nedokážeme poskytnúť vo forme strojovo čitateľnej a prenosnej k inému prevádzkovateľovi.

Všetky vaše žiadosti pri uplatňovaní vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa či súhlas so spracúvaním osobných údajov, vybavíme do 48 hodín od doručenia; v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, a vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov, ktorí sú veľkými hráčmi na trhu, a preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté, sú bezpečnosť vašich údajov, ako aj prenos údajov mimo EÚ do maximálne možnej miery ošetrené.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky. V prípade, ak na Vašu žiadosť nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej
doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

Sprostredkovatelia (príjemcovia údajov) - alebo kto má ešte k vašim údajom prístup?

Náš tím funguje na základe zmlúv o spolupráci uzavretých s prevádzkovateľom. Uvedené zmluvy o spolupráci sú od 24.05.2018 doplnené sprostredkovateľskými zmluvami, ktoré zabezpečujú, aby vaše údaje aj u členov nášho tímu boli v bezpečí.

Náš tím tvoria:

Mgr. Petra Dzuriková, prezident klubu

Ing. Martin Suchánek, PRO tréner

Ing. Marián Truben, predseda športovo-technickej komisie

Komunikácia medzi nami, ktorá niekedy obsahuje aj vaše osobné údaje, funguje cez zabezpečené prístupy.

Účtovnícke služby máme outsourcované s externou účtovníckou spoločnosťou PROFIT Prievidza, s. r. o., IČO: 44 822 162, sídlo: Majerská 924/12, 971 01 Prievidza, s ktorou bola od 24.05.2018 uzavretá sprostredkovateľská zmluva na účely čo najvyššej ochrany vašich údajov.

Služby daňového poradenstva máme outsourcované s externou spoločnosťou DELCO, s.r.o., IČO: 36 324 639, sídlo: Nábr. Sv. Cyrila 382/47, 971 01 Prievidza, s ktorou bola od 24.05.2018 uzavretá sprostredkovateľská zmluva na účely čo najvyššej ochrany vašich údajov.

Služby školenia BOZP máme outsourcované s externou spoločnosťou BOZPO, s.r.o., IČO: 36 332 151, sídlo: Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza, s ktorou bola od 24.05.2018 uzavretá
sprostredkovateľská zmluva na účely čo najvyššej ochrany vašich údajov.

Ďalšími sprostredkovateľmi, ku ktorým sa od nás dostávajú vaše údaje, sú veľkí hráči na trhu a od 24.05.2018 máme s nimi uzavreté sprostredkovateľské zmluvy v nimi navrhovanom znení - viac info o znení GDPR pravidiel našich sprostredkovateľov cez hypertextové odkazy:

Gdrive (cloudové služby) - https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms/partner/

Google Ads - https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Google Analytics –
https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

Odkazy tretích strán

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webové stránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé od našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti.
Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na info@agamagolf.sk Ďakujeme.

Ponuky na produkty týchto tretích strán vám budeme zasielať na e-mail len na základe vášho
vážneho, slobodného, informovaného, konkrétneho, jednoznačného a kedykoľvek odvolateľného súhlasu.

Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Podľa nás to nie je fér a zároveň vaše osobné údaje sú to najcitlivejšie, čo nám môžete poskytnúť.

Výnimkou sú príjemcovia = sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytli informácie v týchto
zásadách spracúvania osobných údajov a ktorí nám asistujú pri vytváraní webových stránok,
spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou,
sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti, a tým súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí, a považujú ich za dôverné.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo
právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej
republiky.

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke a informujeme vás e-mailom.

Tieto podmienky sú platné od 24.05.2018

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.

AGAMA PLUS spol. s r.o., Dolný val 70, 010 01 Žilina

Mgr. Petra Dzuriková, konateľ

Email: info@agamagolf.sk